fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHIC CHIQ

(wa偶ny od 11.10. 2017)

Sklep internetowy CHIC CHIQ), dost臋pny pod adresem internetowym www.chicchiq.com, prowadzony jest przez ChicChiq sp. z o. o. z siedziba台 w na ulicy Grochowskiej 39a w Krakowie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sa台dowego przez Sa台d Rejonowy dla KRAKOWA 艢R脫DMIE艢CIA W KRAKOWIE, XI WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO pod numerem KRS 0000676428, NIP 6772419759, REGON 367248750

Kontakt ze Sklepem Internetowym i spos贸b porozumiewania si臋:

 • Poprzez zak艂adk臋 KONTAKT na stronie internetowej www.chicchiq.com
 • Poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres: office@chicchiq.com

1. DEFINICJE

Czas Realizacji Zam贸wienia 鈥 czas, w kt贸rym zam贸wienie jest kompletowane, a nast臋pnie wydane przewo藕nikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zam贸wienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu mi臋dzy wydaniem Towaru przez Sprzedawc臋 przewo藕nikowi, a jego wydaniem Klientowi);

Dni robocze 鈥 oznacza dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku (z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient 鈥 podmiot posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ry na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zam贸wienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, kt贸rego 艣wiadczone s膮 us艂ugi drog膮 elektroniczn膮;

Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

Konto 鈥 dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Zakupu.

Koszyk 鈥 integralna cz臋艣膰 Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w kt贸rej Klient zatwierdza warunki Zam贸wienia tj. rodzaj i ilo艣膰 Towar贸w, dane do dostawy lub wystawienia faktury, spos贸b p艂atno艣ci;

Newsletter 鈥 bezp艂atna us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮, za pomoc膮, kt贸rej Sklep Internetowy informuje Klient贸w o nowych materia艂ach i wydarzeniach pojawiaj膮cych si臋 w ramach dzia艂alno艣ci Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesy艂anie wybranych i zredagowanych tre艣ci w postaci listu elektronicznego;

Regulamin 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Rejestracja 鈥 procedura dokonywana przez Klienta w spos贸b wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania Zam贸wienia i korzystania z okre艣lonych funkcji Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.chicchiq.com z wykorzystaniem, kt贸rego Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie na dost臋pne Towary;

Towar 鈥 produkt pokazany w Sklepie Internetowym, mog膮cy stanowi膰 przedmiot Umowy Sprzeda偶y; istotne w艂a艣ciwo艣ci ka偶dego Towaru udost臋pniane s膮 na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacj膮 jego rzeczywistego wygl膮du i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny, zawarta wed艂ug postanowie艅 Regulaminu pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, za po艣rednictwem systemu sprzeda偶owego Sklepu;

Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta prowadz膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y, ze wskazaniem istotnych jej warunk贸w.

2. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1聽聽聽 Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci warunki sk艂adania Zam贸wienia i jego modyfikowania, dokonywania p艂atno艣ci oraz inne uprawnienia i obowi膮zki Klienta oraz Sprzedawcy.

2聽聽聽 Za po艣rednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz Kraj贸w Unii Europejskiej, USA i Kanady, sprzeda偶 detaliczna Towar贸w przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza r贸wnie偶 bezp艂atne us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 w formie udost臋pniania r贸偶norodnych funkcjonalno艣ci Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta.

3聽聽聽 Niniejszy Regulamin jest nieodp艂atnie udost臋pniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a tak偶e 鈥 na 偶膮danie Klienta 鈥 w taki spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego.

4聽聽聽 Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i jego akceptacja.

5聽聽聽 Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie s膮 ofert膮 w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny, lecz stanowi膮 zaproszenie do zawarcia Umowy.

6聽聽聽 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zam贸wienia, musz膮 zosta膰 spe艂nione nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne: urz膮dzenie z dost臋pem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przegl膮darki internetowej Internet Explore, Chrome, Firefox, Opera, Safari z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024脳768 pikseli.

7聽聽聽 Klienta obowi膮zuje zakaz: dostarczania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich; dzia艂ania w spos贸b naruszaj膮cy prawo czy w celu obej艣cia prawa, a tak偶e w sprzeczno艣ci z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowanie lub uci膮偶liwy dla Sprzedawcy oraz innych Klient贸w.

8聽聽聽 Sprzedawca zapewnia ochron臋 przekazu elektronicznego oraz tre艣ci cyfrowych poprzez stosowanie 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczeg贸lno艣ci danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupowa偶nione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, has艂a dost臋pu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocze艣nie Sprzedawca wskazuje, i偶 korzystanie z sieci Internet i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e by膰 zagro偶one przedostaniem si臋 do systemu teleinformatycznego i urz膮dzenia u偶ytkownika szkodliwego oprogramowania, jak r贸wnie偶 nieuprawnionym dost臋pem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagro偶e艅, Klient powinien stosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem program贸w antywirusowych lub chroni膮cych identyfikacj臋 u偶ytkownika w sieci Internet.

9聽聽聽 Umowy zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim i w j臋zyku polskim. Sklep realizuje Zam贸wienia na terenie Polski oraz kraj贸w UE.

3. REJESTRACJA

1聽聽聽 Klient otrzymuje indywidualne Konto po dokonaniu zam贸wienia dla usprawnienia procesu sk艂adania Zam贸wienia, w tym zapisania danych p艂atnika i danych wysy艂kowych.

2聽聽聽 U偶ytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w nast臋pstwie wykonania niezb臋dnych czynno艣ci rejestracyjnych w Sklepie Internetowym wed艂ug interaktywnego formularza (w szczeg贸lno艣ci podania swoich prawdziwych danych).

3聽聽聽 Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane s膮 w 搂 9. Klient zobowi膮zany jest do aktualizacji danych Konta.

4. ZAM脫WIENIE

1聽聽聽 Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 drog膮 elektroniczn膮 poprzez system sprzeda偶owy Sklepu, 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok, z zastrze偶eniem, 偶e ich realizacja odbywa si臋 w Dni Robocze do godziny 15.00

2聽聽聽 Sk艂ada膰 Zam贸wienia mog膮 Klienci.

4 聽 聽Klient sporz膮dza Zam贸wienie poprzez wirtualne dodawanie Towar贸w do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, i偶 w zak艂adce Koszyka zmienia si臋 wska藕nik Towar贸w na li艣cie Zam贸wienia, kt贸r膮 mo偶na dowolnie modyfikowa膰. Po potwierdzeniu wyboru Towar贸w, Klient wskazuje w formularzu Zam贸wienia swoje dane, adres do przesy艂ki, form臋 i cen臋 przesy艂ki oraz spos贸b zap艂aty za Zam贸wienie. Po skompletowaniu Zam贸wienia, Klient zatwierdza je oraz przesy艂a do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku 鈥瀂amawiam鈥.

5 聽 聽Ka偶dorazowo, przed wys艂aniem Zam贸wienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zam贸wienia w celu jego potwierdzenia tj. suma ca艂kowita i informacje szczeg贸艂owe Zam贸wienia.

6 聽 聽W procesie sk艂adania Zam贸wienia, do chwili uaktywnienia przycisku 鈥瀂amawiam鈥 istnieje mo偶liwo艣膰 wykrywania i korygowania b艂臋d贸w przez Klienta w Zam贸wieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzeda偶owy Sklepu Internetowego.

7 聽 聽Po tym, Klient mo偶e zmieni膰 Zam贸wienie, w szczeg贸lno艣ci skorygowa膰 b艂臋dy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesy艂ki z Towarem poprzez bezpo艣redni, niezw艂oczny za pomoc膮 poczty e-mail kontakt ze Sprzedawc膮.

8 聽 聽Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowi膮 zaproszenie do sk艂adania ofert przez Klient贸w. Z艂o偶enie Zam贸wienia przez Klienta jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem o艣wiadczenia woli zawarcia Umowy Sprzeda偶y Towaru. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y nast臋puje w momencie przes艂ania na podany w Zam贸wieniu adres e-mail potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia do realizacji przez Sprzedawc臋.

9 聽 聽Zam贸wienie jest skuteczne, je偶eli Klient poprawnie uzupe艂ni formularz Zam贸wienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawid艂owy adres, na kt贸ry Towar ma by膰 przes艂any. Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem, gdy dane te nie s膮 kompletne. Je偶eli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest mo偶liwy, uznaje si臋, 偶e 艣wiadczenie jest niemo偶liwe, a Sprzedawca mo偶e anulowa膰 Zam贸wienie lub odst膮pi膰 od umowy.

10 聽 聽Utrwalanie, zabezpieczanie i udost臋pnianie tre艣ci zawieranej Umowy nast臋puje za po艣rednictwem systemu sprzeda偶owego Sklepu (dost臋pna jest r贸wnie偶 na Koncie) oraz do艂膮czane jest do wysy艂anego Towaru. Klientowi, kt贸ry z艂o偶y艂 Zam贸wienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzaj膮cy zawarcie Umowy.

11 聽 聽Czas realizacji zam贸wienia Towaru wynosi do 5 (pi臋ciu)聽Dni Roboczych. Realizacja Zam贸wienia rozpoczyna si臋 po:

 1. pozosta艂e 鈥 po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawc臋 od operatora p艂atno艣ci.
 2. Po ww. Czasie Realizacji Zam贸wienia, Towar wydawany jest przewo藕nikowi.

5. CENY I OGRANICZENIA P艁ATNO艢CI

1聽聽聽 Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego s膮 cenami brutto (zawieraj膮 w tym VAT), wyra偶one s膮 w z艂otych polskich, euro, funtach brytyjskich i nie zawieraj膮 koszt贸w przesy艂ki. 艁膮czna cena Zam贸wienia obliczana jest wed艂ug wybor贸w dokonanych przez Klienta w formularzu Zam贸wienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zam贸wienia.

2聽聽聽 Cena wi膮偶膮ca wskazywana jest w podsumowaniu Zam贸wienia w momencie jego wys艂ania do Sprzedawcy.

3聽聽聽 P艂atno艣膰 jest realizowana na 2 sposoby:聽a) Przez PayPal (z opcj膮 p艂atno艣ci kart膮 kredytow膮) b) Przelewy24

4聽聽聽 Je偶eli w terminie 2聽(dw贸ch)聽dni od daty wys艂ania Zam贸wienia Klient nie dokona zap艂aty Zam贸wienie zostanie anulowane.

5聽聽聽 Ceny podane w Sklepie Internetowym mog膮 ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzeda偶y Towar贸w). Warunki Zam贸wienia nie mog膮 ulec zmianie w stosunku do Klienta, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 w spos贸b wskazany w 搂 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

6. WYSY艁KA

1聽聽聽 Przesy艂ki dostarczane s膮 w spos贸b wybrany przez Klienta spo艣r贸d opcji udost臋pnianych przez Sprzedawc臋. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zam贸wienia.

2聽聽聽 Koszt wysy艂ki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zam贸wienia i doliczany jest do kwoty Zam贸wienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

3聽聽聽 Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty warto艣ci Zam贸wienia.

4聽聽聽 Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zam贸wienia. Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem niezw艂ocznie, je偶eli 藕le wype艂niony formularz uniemo偶liwia skuteczne dor臋czenie Zam贸wienia.

5聽聽聽 Czas dostarczenia Zam贸wienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa 5 Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zam贸wienia przez Sprzedawc臋. Czas dostarczenia poza granic膮 RP jest opisany w zak艂adce 鈥 Koszty i spos贸b dostawy

6聽聽聽 Je偶eli przed wydaniem przesy艂ki oka偶e si臋, 偶e dozna艂a ona ubytku lub uszkodzenia, przewo藕nik ma obowi膮zek ustali膰 niezw艂ocznie protokolarnie stan przesy艂ki oraz okoliczno艣ci powstania szkody. Przewo藕nik powinien zrobi膰 to r贸wnie偶 na 偶膮danie Klienta, je偶eli twierdzi on, 偶e przesy艂ka jest naruszona. Niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwil膮 jej mu wydania.

7. ODST膭PIENIE OD UMOWY

1聽聽聽 Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia obj臋cia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮. Je偶eli konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

2聽聽聽 Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

3聽聽聽 W przypadku odst膮pienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 (czterna艣cie) dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej Umowy.

4聽聽聽 Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 (czterna艣cie) dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem.

5聽聽聽 Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6聽聽聽 Prawo odst膮pienia od umowy, nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w m.in. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami, o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

7聽聽聽 Bezpo艣rednie koszty odes艂ania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 ponosi Konsument.

8. REKLAMACJA

1聽聽聽 Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia Klientowi Towar贸w bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Konsumenta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Konsumentowi przys艂uguje r臋kojmia w postaci usuni臋cia wady, wymiany rzeczy na woln膮 od wad, obni偶enia ceny lub odst膮pienia od Umowy.

2聽聽聽 Reklamacja przys艂uguje tylko Konsumentom. Strony, Klient nieb臋d膮cy Konsumentem oraz Sprzedawca, wy艂膮czaj膮 mi臋dzy sob膮 r臋kojmi臋 za wady.

3聽聽聽 Reklamacje nale偶y sk艂ada膰 poprzez zak艂adk臋 Kontakt. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien by膰 dostarczony wraz z dowodem zakupu i zg艂oszeniem reklamacyjnym.

4聽聽聽 Sprzedawca w ci膮gu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Konsumenta.

5聽聽聽 Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋.

9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNO艢CI

1聽聽聽 Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane s膮 przez Sprzedawc臋, kt贸ry jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z p贸藕n. zm.).

2聽聽聽 Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych okre艣la zakres zg贸d oraz uzupe艂nionych danych, w szczeg贸lno艣ci przes艂anych za pomoc膮 odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klient贸w mo偶e dotyczy膰 adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3聽聽聽 Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu:

 1. a) realizacji przepis贸w prawa,
 2. b) utworzenia Konta, realizacji Zam贸wienia, w tym 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, rozpatrywania sk艂adanych reklamacji oraz innych czynno艣ci wskazanych w Regulaminie,
 3. c) dzia艂a艅 promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4 聽 Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyra偶enia przez niego odr臋bnej zgody.

5 聽 聽Podanie danych osobowych i wyra偶enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemo偶liwi wykonywanie us艂ug i realizacj臋 um贸w przez Sprzedawc臋 (z zastrze偶eniem ust. 4).

6 聽 聽Zgody te mog膮 by膰 w ka偶dej chwili cofni臋te, poprzez wys艂anie takiego 偶膮dania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

7 聽 聽Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upowa偶nienie do przetwarzania danych niezb臋dnych w celu dzia艂ania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upowa偶nienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezb臋dne dla wype艂nienia prawnie usprawiedliwionych cel贸w realizowanych przez administratora danych albo odbiorc贸w danych oraz zgoda Klienta.

8 聽 聽Dane udost臋pniane s膮 jedynie w celu realizacji Zam贸wienia i um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (przewo藕nikowi i firmie 艣wiadcz膮cej us艂ugi ksi臋gowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawc臋 mog膮 by膰 tak偶e udost臋pnione:

 1. a) odpowiednim organom pa艅stwowym na ich 偶膮danie na podstawie odpowiednich przepis贸w prawa,
 2. b) innym osobom i podmiotom 鈥 w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9 聽 聽Udost臋pnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym wed艂ug niniejszego Regulaminu, mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie za wcze艣niej wyra偶on膮 zgod膮 Klienta, kt贸rego dane dotycz膮.

10 聽 聽Klientom przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jego dotycz膮, zawartych w zbiorach danych, a zw艂aszcza prawo do:

 1. a) dost臋pu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupe艂nienia oraz poprawiania danych poprzez zg艂oszenie takiego 偶膮dania Sprzedawcy,
 2. b) 偶膮dania czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane,
 3. c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych 鈥 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 鈥 oraz prawo 偶膮dania ich usuni臋cia, gdy stan膮 si臋 one zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

11 聽 聽Powierzone dane osobowe s膮 przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okre艣lonymi w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z p贸藕n. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z po藕n. zm.), rozporz膮dzeniu Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne, s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

12聽聽聽 Sprzedawca stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13聽聽聽 W przypadku uzyskania przez Sprzedawc臋 wiadomo艣ci o korzystaniu przez Klienta z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 niezgodnie z Regulaminem lub z obowi膮zuj膮cymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Klienta w zakresie niezb臋dnym do ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.

14聽聽聽 Serwis internetowy mo偶e przechowywa膰 zapytania http w zwi膮zku, z czym w plikach log贸w serwera mog膮 by膰 zapisane niekt贸re informacje, w tym adres IP komputera, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie, nazwa stacji Klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadej艣cia zapytania, liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika, je偶eli Klienta wszed艂 przez linka, informacje o przegl膮darce u偶ytkownika, informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http.

15聽聽聽 Logi mog膮 by膰 gromadzone jako materia艂 dla prawid艂owego administrowania serwisem. Dost臋p do informacji maj膮 tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

16聽聽聽 Pliki z logami mog膮 by膰 analizowane w celu sporz膮dzenia statystyk ruchu w Serwisie i wyst臋puj膮cych b艂臋d贸w. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klient贸w.

10. POLITYKA COOKIES (CIASTECZKA)

1 聽聽聽Serwis zbiera w spos贸b automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2 聽聽聽Pliki (cookies) s膮 plikami tekstowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika serwisu. Przeznaczone s膮 do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej swojego pochodzenia, sw贸j unikalny numer, czas przechowywania na urz膮dzeniu ko艅cowym.

3 聽聽聽Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym swojego u偶ytkownika pliki cookies oraz maj膮cym do nich dost臋p.

4 聽聽聽Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawarto艣ci strony internetowej do indywidualnych preferencji u偶ytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznaj膮 jego urz膮dzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wy艣wietli膰 stron臋;

przygotowywania statystyk pomagaj膮cych poznaniu preferencji i zachowa艅 u偶ytkownik贸w, analiza tych statystyk jest anonimowa i umo偶liwia dostosowanie zawarto艣ci i wygl膮du serwisu do panuj膮cych trend贸w, statystyki stosuje si臋 te偶 do oceny popularno艣ci strony;

mo偶liwo艣ci logowania do serwisu;

utrzymania logowania u偶ytkownika na ka偶dej kolejnej stronie serwisu.

5 聽聽聽Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plik贸w (cookies) 鈥 sesyjne i sta艂e. Pliki sesyjne s膮 tymczasowe, przechowuje si臋 je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wej艣cie na inn膮 stron臋, wylogowanie lub wy艂膮czenie przegl膮darki). Pliki sta艂e przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika do czasu ich usuni臋cia przez u偶ytkownika lub przez czas wynikaj膮cy z ich ustawie艅.

6 聽聽聽U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili dokona膰 zmiany ustawie艅 swojej przegl膮darki, aby zablokowa膰 obs艂ug臋 plik贸w (cookies) lub ka偶dorazowo uzyskiwa膰 informacje o ich umieszczeniu w swoim urz膮dzeniu. Inne dost臋pne opcje mo偶na sprawdzi膰 w ustawieniach swojej przegl膮darki internetowej. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wi臋kszo艣膰 przegl膮darek domy艣lnie jest ustawione na akceptacj臋 zapisu plik贸w (cookies)w urz膮dzeniu ko艅cowym.

7 聽聽聽Operator Serwisu informuje, 偶e zmiany ustawie艅 w przegl膮darce internetowej u偶ytkownika mog膮 ograniczy膰 dost臋p do niekt贸rych funkcji strony internetowej serwisu.

8 聽聽聽Pliki (cookies) z kt贸rych korzysta serwis (zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika) mog膮 by膰 udost臋pnione jego partnerom oraz wsp贸艂pracuj膮cym z nim reklamodawc膮.

9 聽聽聽Informacje dotycz膮ce ustawie艅 przegl膮darek internetowych dost臋pne s膮 w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10 聽聽聽Bardziej szczeg贸艂owe informacje na temat plik贸w (cookies) dost臋pne s膮 na stronie ciasteczka.org.pl

11. ZMIANA REGULAMINU

1聽聽聽 Sprzedawca mo偶e zmieni膰 niniejszy Regulamin z wa偶nych powod贸w prawnych lub technicznych.

2聽聽聽 Klienci posiadaj膮cy Konto zostan膮 poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomo艣ci e-mail, wys艂anej na 14 dni przed wej艣ciem w 偶ycie Regulaminu w nowym brzmieniu, za艣 innym u偶ytkownikom 鈥 w komunikacie wy艣wietlanym na stronie g艂贸wnej przez 14 dni przed wej艣ciem jego w 偶ycie.

3聽聽聽 W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptowa膰 lub odm贸wi膰 akceptacji Regulaminu.

4聽聽聽 W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma mo偶liwo艣膰 usuni臋cia Konta w ka偶dym czasie.

5聽聽聽 Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu realizowane s膮 zgodnie z dotychczasow膮 tre艣ci膮 Regulaminu.

12. NEWSLETTER

1聽聽聽 Us艂uga subskrypcji Newslettera 艣wiadczona jest przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w, kt贸rzy dobrowolnie wyra偶膮 na to zgod臋.

2聽聽聽 W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje nast臋puj膮ce czynno艣ci:

3 聽 聽zamawia poprzez interaktywny formularz dost臋pny na stronie www.chicchiq.com聽oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) us艂ug臋 Newslettera,

4 聽 聽dokonuje akceptacji tre艣ci Regulaminu oraz wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Us艂ugodawc臋 zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla 艣wiadczenia us艂ugi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych 艣rodkami komunikacji elektronicznej zwi膮zanych z 艣wiadczon膮 us艂ug膮 Newslettera,

5 聽 聽uaktywnia przycisk 鈥瀂apisz鈥,

6 聽 聽aktywuje us艂ug臋 za po艣rednictwem linka znajduj膮cego si臋 w wiadomo艣ci e-mail wys艂anej U偶ytkownikowi na adres podany przez Klienta.

7 聽 聽U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera poprzez dezaktywacj臋 subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera nast臋puje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce ka偶dego listu elektronicznego przesy艂anego w ramach us艂ugi Newslettera.

8 聽 聽Us艂ugodawca zapewnia ochron臋 przekazu elektronicznego poprzez stosowanie 艣rodk贸w technicznych w stopniu odpowiadaj膮cym zagro偶eniom bezpiecze艅stwa us艂ugi Newslettera.

9 聽 聽Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych 艣rodkami komunikacji elektronicznej wysy艂anymi przez Us艂ugodawc臋 jest dobrowolna i w ka偶dej chwili mo偶na j膮 wycofa膰.

13. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1聽聽聽 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy prawa powszechnego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23.4.1964 r. 鈥 Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. 鈥 o prawach konsumenta.

2聽聽聽 Wszelkie materia艂y, w tym elementy grafiki, kompozycja tych element贸w, znaki towarowe oraz inne, dost臋pne w Sklepie Internetowym stanowi膮 przedmiot praw wy艂膮cznych, w szczeg贸lno艣ci stanowi膮 przedmiot ochrony praw autorskich i praw w艂asno艣ci przemys艂owej. Wykorzystywanie materia艂贸w udost臋pnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga ka偶dorazowo zgody Sprzedawcy

3聽聽聽 W razie sporu ze Sprzedawc膮, Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 si臋 r贸wnie偶 o mediacj臋 lub rozstrzygni臋cie do s膮du polubownego (skorzysta膰 z alternatywnych metod rozstrzygania spor贸w tzw. ADR). W tym celu nale偶y dostarczy膰 do Sprzedawcy, w zale偶no艣ci od woli Konsumenta, wniosek o mediacj臋 lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Je偶eli sp贸r dotyczy wady Towaru, nale偶y mie膰 na uwadze, i偶 skorzystanie z ADR mo偶liwe jest po zako艅czeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 u organ贸w je prowadz膮cych. W pozosta艂ych przypadkach, okre艣laj膮c w艂a艣ciwo艣膰 miejscow膮 s膮du kierowa膰 si臋 nale偶y regu艂ami okre艣lonymi w kodeksie post臋powania cywilnego. Spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest jednocze艣nie Konsumentem, zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

Data wej艣cia w 偶ycie regulaminu: 11 pa藕dziernika 2017.

Informacje dot. form p艂atno艣ci, dostawy i zwrot贸w dost臋pne TUTAJ.